Francqui Onderzoekshoogleraar

 

Het streven naar baanbrekende ontdekkingen en het ontwikkelen van innovatieve oplossingen vereisen vaak intense focus en ononderbroken concentratie. Door hun onderwijsverplichtingen te verminderen, kunnen academici zich dieper in hun onderzoek storten, wat kan resulteren in bijdragen die impactvoller en betekenisvoller zijn binnen hun respectievelijke vakgebieden.

Sinds 2008 kent de Stichting jaarlijks nieuwe Francqui Research Professor-mandaten toe aan academici, waardoor zij de gelegenheid krijgen om zich volledig te wijden aan hun werk door (een) plaatsvervanger(s) voor hun onderwijsopdracht te vinden.

[Raadpleeg de lijst van titularissen]


 

Beschrijving en reglement

De Francqui-Stichting kent een mandaat toe van Francqui Onderzoekshoogleraar aan de Universiteit voor een periode van 3 jaar – een periode van 2 jaar, gevolgd door een derde jaar na goedkeuring door de Stichting in de loop van het mandaat. Met dit mandaat geeft de Stichting de mogelijkheid aan een hoogleraar of aan een jonge vorser zich volop te wijden aan het onderzoek, met een verminderde onderwijsopdracht.

Het mandaat richt zich tot vorsers, voor wie een vermindering van de onderwijsopdracht een meerwaarde betekent voor de universiteit van de kandidaat; het richt zich, in het bijzonder, tot hoogleraren of jonge vorsers van uitzonderlijk hoog niveau, wiens onderzoek behoort tot een actueel en belangwekkend onderzoeksdomein en wiens wetenschappelijke en internationale uitstraling bijdraagt tot een verhoogd aanzien van de Instelling.

De Titularis draagt de titel van Francqui Onderzoeksprofessor (Francqui Research Professor) voor de duur van zijn mandaat en blijft verbonden aan zijn Instelling.

De Stichting betaalt de kosten van een plaatsvervanger voor de onderwijsopdracht, met een maximum van 40.000 euro per jaar. Bij de aanvang van het mandaat vraagt de Stichting een concreet voorstel van hoe het mandaat en de onderwijsopdracht zullen ingevuld worden. De bedragen zullen jaarlijks uitgekeerd worden aan de Universiteit op basis van de werkelijke uitgaven. Het mandaat gaat gepaard met een onderzoekstoelage van 5.000 euro per jaar voor de titularis. Dit bedrag zal overgemaakt worden bij het begin van ieder academiejaar.

In het voorjaar (en ten laatste op 15 mei) wordt de kandidaat (of kandidaten), geselecteerd door de onderzoeksraad van de Universiteit, in samenspraak met de Gedelegeerd-Bestuurder, voorgedragen aan de Francqui-Stichting.

Indien de Universiteit meerdere dossiers voorlegt, zal de Stichting zelf een keuze maken. Het dossier, weerhouden door de Stichting, zal dan voorgelegd worden ter benoeming door de Rector van de Universiteit.

De Francqui-Stichting behoudt zich het recht om het mandaat niet in te vullen, indien het dossier niet beantwoordt aan de strikte kwaliteitscriteria.

  • De Stichting zal ook overgaan tot een tussentijdse beoordeling van de Francqui Onderzoeksprofessor in de loop van zijn mandaat. Daarom wordt aan de titularis gevraagd na zijn/haar eerste onderzoeksjaar een beknopt tussentijds verslag te schrijven met een beschrijving van zijn/haar wetenschappelijke activiteiten.
  • Aan het einde van zijn/haar mandaat zal de titularis een volledig verslag schrijven over zijn/haar onderzoeksactiviteiten (belangrijkste resultaten, verwezenlijkingen, publicaties, internationale engagementen en lopende projecten). De Stichting eist ook jaarlijkse financiële verslagen op.

 


 

Een dossier indienen

Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 15 mei.

Zijn vereist voor het dossier :

1) Ingevuld en getekend aanvraagformulier;
2) het curriculum vitae van de kandidaat;
3) en buitenlandse referentiebrieven en adviezen van experten.

De Francqui-Stichting moet een elektronische EN papieren versie van het dossier ontvangen.