Statuten

 

Artikel 1. Benaming

De Stichting van openbaar nut, opgericht bij Koninklijk Besluit van 25 februari 1932 (bijlage Belgisch Staatsblad 27 februari 1932) waarvan de statuten gewijzigd zijn bij de Koninklijke Besluiten van 26 juli 1965 (bijlage Belgisch Staatsblad 2 september 1965), van 4 maart 1969 (bijlage Belgisch Staatsblad 10 april 1969), van 13 december 1985 (bijlage Belgisch Staatsblad 26 februari 1986) en bij besluiten van de raad van bestuur van 29 juni 2005 (bijlage Belgisch Staatsblad 19 juli 2005) en van 2 oktober 2014 (bijlage Belgisch Staatsblad 12 december 2014) wordt genoemd “Francqui-Stichting” (hierna verkort: “Stichting”), naar de naam van zijn stichter Emile Francqui, geboren te Brussel op 25 juni 1863 en overleden te Overijse op 18 november 1935.

Artikel 2. Doel

De Stichting heeft tot doel de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek en uitwisseling in België te bevorderen.

De Stichting ondersteunt geen enkele filosofische of politieke doctrine.

Zij maakt tussen wetenschappers en navorsers geen enkel onderscheid in het bijzonder wegens hun geloof, opvattingen, geslacht, moedertaal of wetenschappelijke instelling waaraan zij verbonden zouden zijn.

Artikel 3. Activiteiten (Belgisch Staatsblad 03/05/2018)

Om haar doel te verwezenlijken, heeft de Stichting hoofdzakelijk volgende activiteiten:

de Stichting kent toe

– naargelang het geval, jaarlijks een of twee prijzen die de verdiensten belonen van een persoon waarvan de wetenschappelijke activiteit zich in België bevindt, opeenvolgend in drie domeinen: geneeskunde (Prijzen Francqui-Collen toegekend voor fundamentele geneeskunde en klinische geneeskunde), exacte wetenschappen (Prijs Francqui) en humane wetenschappen (Prijs Francqui);

– Leerstoelen waarvoor jaarlijks de Belgische universiteiten de organisatie mogen voorstellen binnen het kader waarin een Belgische of buitenlandse hoogleraar uitgenodigd wordt om een cyclus seminaries te geven;

– Internationale leerstoelen die ieder jaar aan tenminste twee Belgische universiteiten toelaten buitenlandse wetenschappers uit te nodigen om een cyclus van voordrachten te geven waarin begrepen een inaugurale les en om actief deel te nemen aan het wetenschappelijk leven van die universiteiten;

– mandaten van onderzoekshoogleraar die aan jonge hoogleraren of onderzoekers aan Belgische universiteiten, waarvan de onderzoekskwaliteit buitengewoon is en die van een internationale uitstraling genieten, de mogelijkheid bieden tijdelijk hun onderwijslast te verlichten om zich meer te kunnen toeleggen op hun activiteit van wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit waarvan zij deel uitmaken.

– de Stichting werkt samen met de Belgian American Education Foundation, Inc. aan het programma van studiebeurzen voor Belgische universitaire studenten die gedurende een verblijf aan een Amerikaanse universiteit zich wensen bij te scholen.

De raad van bestuur regelt de voorwaarden en de wijzen van deze toekenningen en van deze samenwerking.

Om haar doel te verwezenlijken, mag de Stichting elke verrichting die direct of indirect verband houdt met haar doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijkt of die bijdraagt tot haar ontwikkeling, stellen.

Artikel 4. Zetel

De zetel van de Stichting is gevestigd te 1000 Brussel 11 Egmontstraat.
Hij kan door een beslissing van de raad van bestuur naar elk ander adres in het gerechtelijk arrondissement Brussel verplaatst worden.

Website : www.francquifoundation.be
Emailadres : secretariat@francquifoundation.be

Artikel 5. Duur

De Stichting is voor onbepaalde duur opgericht.

Artikel 6. Vermogen

– Het vermogen van de Stichting bestaat uit wat bij de oprichting voor haar was bestemd, vermeerderd met de vrijgevigheden die haar zijn of zullen gegeven worden.

– Dit vermogen bevat de fondsen gegeven aan de Stichting door de Désiré Collen Stichting die in de boekhouding onder de benaming “Collen-Francqui Fonds” worden opgenomen. Deze fondsen zijn bestemd tot de financiering van de activiteiten van de Stichting in het bio-medisch domein (levenswetenschappen) en inzonderheid de Prijzen Francqui-Collen die elke drie jaar in dit domein worden toegekend.

Artikel 7. Raad van bestuur – Bevoegdheden

De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van bestuur en beschikking, die nodig of nuttig zijn om het doel van de Stichting te verwezenlijken, te stellen.

Hij kan, inzonderheid, overeenkomsten, dadingen en schikkingen sluiten; roerende en onroerende goederen vervreemden, verkrijgen of ruilen;  waarden beheren, vervreemden en  wederbeleggen;  verhuur- of huurcontracten sluiten;  schenkingen en legaten ontvangen, desgevallend onder voorbehoud van de goedkeuring van de minister van Justitie of zijn afgevaardigde;  kapitalen, opbrengsten en inkomsten beleggen; leningen aangaan en de voorwaarden ervan bepalen;  hypotheken vestigen en aanvaarden met of zonder beding van dadelijke uitwinning en  andere waarborgen, ervan afzien; afstand doen van  zakelijke of persoonlijke rechten; opheffing verlenen voor of na betaling van bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzetten of andere beletsels; de hypotheekbewaarder ontslaan van ambtshalve inschrijving; pleiten als eiser of verweerder.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

De raad van bestuur mag bepaalde van zijn bevoegdheden overdragen aan een of meerdere van zijn leden of aan een of meerdere derden.

Artikel 8. Raad van bestuur – Samenstelling – Benaming – Beëindigen van de functie

De raad van bestuur bestaat uit ten minste drie leden.

De Désiré Collen Stichting heeft na overleg met de voorzitter van de Stichting, het recht om twee bestuurders aan de raad van bestuur voor te dragen.

Zolang de Belgian American Educational Foundation Inc. haar huidige structuur behoudt , heeft deze stichting, na overleg met de voorzitter van de Stichting, het recht om de namen van drie bestuurders voor te stellen .

In geval van het openvallen van een mandaat van bestuurder, kan door coöptatie een opvolger door de raad van bestuur worden aangeduid; deze bestuurder beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een Voorzitter en twee Ondervoorzitters.

Het mandaat van bestuurder duurt vijf jaar en is hernieuwbaar, behalve voor de bestuurders die op het ogenblik van de hernieuwing de leeftijd van vijf en zeventig jaar hebben bereikt.

Ten uitzonderlijke titel, kan de raad van bestuur een verlenging van het mandaat van bestuurder boven de leeftijdsgrens toestaan.

Het mandaat van bestuurder neemt een einde door het aflopen van de termijn, ontslag, afzetting, overlijden of ingeval van burgerlijke onbekwaamheid of het plaatsen onder voorlopige bewindvoering.

De afzetting van een bestuurder kan worden uitgesproken om elke handeling of verzuim dat de belangen van de Stichting ernstig in gevaar brengt, te sanctioneren.

De beslissing wordt door de raad van bestuur getroffen bij meerderheid van stemmen. De meerderheid van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De betrokken bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging maar heeft het recht voorafgaandelijk door de raad van bestuur gehoord te worden.

 Artikel 9. Bureau

De Voorzitter en de Ondervoorzitters vormen het bureau.

Dit college wordt uitgebreid met de Gedelegeerd Bestuurder en mag ook met andere bestuurders, die de raad van bestuur op voorstel van de Voorzitter, aanduidt.

Een van de twee bestuurders voorgedragen door de Désiré Collen Stichting, op dezelfde wijze aangeduid, maakt deel uit van het bureau.

Na bijeenroeping door de Voorzitter, onderzoekt het bureau en legt aan de raad van bestuur alle zaken voor die bij haar aanhangig moeten worden gemaakt.

Het bureau stelt de dagorde op van de vergaderingen van de raad van bestuur.

Het waakt over de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het benoemt het administratief personeel.

Artikel 10. Financieel comité

De Voorzitter duidt de bestuurders aan die het financieel comité uitmaken, hierin zijn begrepen een van de twee bestuurders voorgedragen door de Désiré Collen Stichting.

Dit comité beheert het vermogen van de Stichting.

Artikel 11. Raad van bestuur, bureau en financieel comité – Vergaderingen

De Voorzitter roept de raad van bestuur, het bureau en het financieel comité bijeen en zit deze voor.

De oproepingen vermelden de dagorde. Alle documenten die betrekking hebben op zaken voorgelegd aan de raad van bestuur, worden op de zetel van de Stichting bewaard en zijn ter beschikking van de leden van de raad van bestuur vanaf de dag van de verzending van de oproeping.

Elke bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan schriftelijk een volmacht aan een andere bestuurder geven om hem te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur zonder dat nochtans een zelfde bestuurder meer dan twee verhinderde of afwezige bestuurders mag vertegenwoordigen.

Wanneer de raad van bestuur niet kan bijeenkomen, nemen de Voorzitter en de Ondervoorzitters, als college, alle dringende maatregelen mits ze aanhangig te maken bij de raad van bestuur op de eerstvolgende vergadering.

Ingeval van verhindering van de Voorzitter oefent de oudste Ondervoorzitter de taak van het voorzitterschap uit.

Artikel 12. Raad van bestuur, bureau en financieel comité – Beraadslagingen en beslissingen

De leden van de raad van bestuur, van het bureau en het financieel comité oefenen collegiaal hun bevoegdheden uit.

Behoudens tegenstrijdige bepalingen in deze statuten, beraadslagen de raad van bestuur, het bureau en het financieel comité geldig, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden en nemen zij hun beslissingen met de meerderheid van stemmen. Elk lid heeft een stem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De beraadslagingen van de raad van bestuur worden opgetekend in proces-verbalen, ondertekend door de voorzitter en de Gedelegeerd Bestuurder, of door de voorzitter en een van de ondervoorzitters, of ook nog door een van de ondervoorzitters en de Gedelegeerd Bestuurder. Deze proces-verbalen worden in een bijzonder register ingeschreven. De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of anders zijn over te leggen worden door twee hiertoe aangeduide leden van de raad van bestuur ondertekend. De beraadslagingen van het bureau en van het financieel comité maken het voorwerp uit van een voorslag.

In geval van belangenconflict in hoofde van een bestuurder betreffende een beslissing voorgelegd aan de raad van bestuur, aan het bureau of aan het financieel comité, stelt deze bestuurder de andere leden hiervan op de hoogte voor de beraadslaging over de desbetreffende beslissing. Hij neemt geen deel aan de beraadslaging noch aan de stemmingen betreffende deze beslissing. Zijn gemotiveerde verklaring wordt naargelang het geval aangehecht aan het proces- verbaal van de raad van bestuur of aan het verslag van het bureau of van het financieel comité.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met de uitoefening van een leidende functie aan een Belgische universiteit.

Artikel 13. Delegatie aan het dagelijks bestuur

Een Gedelegeerd Bestuurder, gekozen onder de bestuurders, is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting.

De raad van bestuur beslist over de benoeming, de afzetting en de beëindiging van de taken van de afgevaardigde bestuurder bij meerderheid van stemmen. De meerderheid van de bestuurders moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Gedelegeerd Bestuurder legt aan de raad van bestuur rekenschap af over de uitvoering van zijn opdracht.

De Gedelegeerd Bestuurder handelt alleen in de uitoefening van zijn taak van dagelijks bestuur.

De raad van bestuur beslist over de vergoeding van de Gedelegeerd Bestuurder.

Artikel 14. Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college, de Stichting in de rechtshandelingen, zowel als eiser als verweerder, en in de buitengerechtelijke handelingen.

De rechtsgedingen, zowel de eisende als de verwerende, worden in naam van de Stichting gevolgd door de raad van bestuur, ten verzoeke van de Voorzitter of van een door de raad ten dien einde Gedelegeerd Bestuurder.

Zonder afbreuk te doen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Stichting in buitengerechtelijke handelingen behoorlijk vertegenwoordigd door de Voorzitter of de Gedelegeerd Bestuurder, die individueel handelen zonder dat zij zich tegenover derden door een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten verantwoorden.

Zij kunnen ondermeer de Stichting vertegenwoordigen tegenover elke overheid, administratie of openbare dienst, tot de wettelijke of reglementaire formaliteiten overgaan, kwijtingen, endossementen, kwijting van cheques ondertekenen en elke zending ontvangen tegen ontvangstbewijs.

Bovendien kan de Stichting vertegenwoordigd worden door bijzondere mandatarissen binnen de grenzen van hun mandaat. Deze bepaling is binnen de wettelijke voorwaarden tegenwerpelijk aan derden binnen de door de wet gestelde voorwaarden.

De wijze van beëindiging van de taken van de personen die gerechtigd zijn de Stichting te vertegenwoordigen, is identiek aan deze die bepaald is voor de taak van bestuurder.

Artikel 15. Begroting en jaarrekeningen

Ieder jaar en ten laatste zes maanden na 31 december, afsluitingsdatum van het boekjaar, stelt de raad van bestuur de jaarrekening van het voorbije boekjaar vast overeenkomstig artikel 37 van de wet van 27 juni 1921 betreffende  de verenigingen zonder winstoogmerk, de stichtingen en  de Europese politieke  partijen en  stichtingen en haar uitvoeringsbesluiten en stelt de begroting van het volgend boekjaar vast.

De raad van bestuur duidt een commissaris aan, gekozen binnen de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, en die belast wordt de rekeningen van de Stichting na te zien en haar een jaarverslag voor te stellen.

Artikel 16. Wijziging van de statuten

De statuten van de Stichting kunnen door de raad van bestuur gewijzigd worden. De beraadslagingen van de raad van bestuur over de voorgestelde wijzigingen aan de statuten worden een maand voor de opening van de debatten betreffende deze zaken op de dagorde geplaatst.

De raad van bestuur kan slechts geldig over deze wijzigingen beraadslagen indien ten minste twee derden van de leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen enkele wijziging wordt aangenomen zonder ten minste twee derden van de stemmen.
Bovendien is geen enkele wijziging aanvaard indien zij niet voorwerp is geweest van twee beraadslagingen waarvan de tweede de eerste bevestigt.

 Artikel 17. Ontbinding

Ingeval van ontbinding van de Stichting, wat ook de oorzaak ervan moge zijn, kan het vermogen van de Stichting slechts bestemd worden voor een belangloos doel dat aansluit bij het doel van de Stichting.

Artikel 18. Eindbepaling

Al wat niet door deze statuten is bepaald, wordt geregeld overeenkomstig titel II van de wet van 27 juni 1921 op de verenigingen  zonder winstoogmerk, de stichtingen, de Europese politieke partijen en  stichtingen evenals haar uitvoeringsbesluiten.