Reglement

 

Artikel 1

Er wordt een jaarlijkse Prijs uitgeschreven van 250.00 euros onder de benaming « Francqui-Prijs » of « Francqui-Collen-Prijs ». Dit bedrag kan worden gewijzigd door de raad van bestuur.

De kandidaten moeten verbonden zijn aan een Belgische academische instelling (of een gelijkwaardige instelling*).

Vanaf 2015 kunnen onderzoekers, die de belgische nationaliteit niet hebben, voorgesteld worden voor de Francqui-Prijs, onder de volgende voorwaarden :

1. De kandidaten moeten sinds minstens 10 jaar verbonden zijn aan een Belgische academische instelling (of een gelijkwaardige instelling*) en moeten een vast mandaat hebben (of gelijkwaardig) aan de instelling op het ogenblik van de voorstelling voor de prijs.

2. De Francqui-Prijs bekroont het wetenschappelijk werk van de laureaat en heeft ook als doel een ondersteuning te zijn voor zijn/haar verdere wetenschappelijk onderzoek. Derhalve zullen de promotoren aanwijzingen geven over de inschakeling van de kandidaat en zijn/haar toekomst in de Belgische wetenschappelijke gemeenschap

*Mandaten bij het FWO, VIB, FNRS, …

De Francqui-Prijs mag niet opgesplitst worden. De Prijs mag evenwel worden toegekend aan twee of meer medewerkers, indien zij het bekroonde werk samen hebben tot stand gebracht en op voorwaarde dat geen verschil in verdienste door de jury wordt onderkend.

Op 1 januari van het jaar waarin de Prijs wordt uitgereikt, mogen de kandidaten de leeftijd van 50 jaar niet bereikt hebben(1).

Artikel 2

De Prijs wordt volgens een jaarlijkse beurtrol voorbehouden aan de volgende groepen wetenschappen, in de volgorde zoals hierna aangegeven :

Exacte wetenschappen
Humane wetenschappen
Biologische en Medische wetenschappen

Een kandidaat mag niet opnieuw, tenzij na een termijn van drie jaar, worden voorgedragen.

Artikel 3

Mogen kandidaturen voor de Francqui-Prijzen voordragen :

a) Twee personaliteiten die samen ondertekenen, die elk lidtitularis, corresponderend, aangesloten of erelid zijn van een van de onderstaande Academieën :

Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en  Kunsten
Académie Royale de Médecine de Belgique
Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België
Académie Royale de Langue et de Littérature françaises
Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal -en Letterkunde
Académie Royale des Sciences d’Outre Mer
Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen

b) De titularissen van de Francqui-Prijs.

De voordrachten zijn slechts geldig indien zij uitgaan van specialisten in hetzelfde wetenschappelijk vakgebied als dat waartoe het vorsingswerk van de voorgedragen kandidaat behoort of dat er in nauw verband mee staat.

Er zal geen rekening gehouden worden met de aanvragen ingediend door personen die zelf kandidaat zijn voor de Francqui-Prijs.

Artikel 4

Een titularis van de Francqui-Prijs mag geen tweede maal als kandidaat worden voorgedragen .

Artikel 5

Elke voordracht moet met redenen omkleed zijn en alle stukken ter ondersteuning bevatten.

Artikel 6

De kandidaturen moeten aan de voorzitter van de Francqui-Stichting, Egmontstraat 11, 1000 Brussel toegestuurd worden uiterlijk op 15 oktober.

Artikel 7

Op voorstel van de gedelegeerd bestuurder benoemt de raad van bestuur een prestigieuze buitenlandse wetenschapper als voorzitter van de jury.

De voozitter van de jury mag niet verbonden zijn aan een Belgische wetenschappelijke instelling of universiteit op het ogenblik van de voordracht van de kandidaten en van de toekenning van de Prijs.

De aanstelling van de voorzitter van de jury gebeurt vooraleer de kandidaturen worden ingediend.

Artikel 8

De voorzitter van de jury stelt in overleg met de gedelegeerd bestuurder, een jury samen in het wetenschappelijke vakgebied van de kandidaten.  De jury bestaat uit minimum 8 en uit maximum 14 leden.

De jury bestaat uitsluitend uit buitenlandse wetenschappers die niet verbonden zijn aan een Belgische wetenschappelijke instelling of universiteit op het ogenblik van de voordracht van de kandidaten en van de toekenning van de Prijs.

De personen die kandidaten voordragen mogen geen deel uitmaken van de jury.

De voorzitter van de jury duidt onder de leden van de jury twee verslaggevers voor elke kandidaat aan.  Zij brengen verslag uit over de werkzaamheden van de kandidaat op de vergadering van de jury.

Ten einde belangenconflicten te vermijden mogen de verslaggevers voorheen niet beroepsmatig met de kandidaat hebben samengewerkt.

Elk lid van de jury ontvangt het dossier van alle kandidaten.

De leden van de jury mogen inlichtingen inwinnen bij externe deskundigen.

De gedelegeerd bestuurder woont de beraadslagingen van de jury bij. Hij neemt geen deel noch aan de beraadslagingen, noch aan de stemmingen.

Artikel 9

De leden van de jury stemmen bij geheime stembrief.

Een kandidaat die bij een van de eerste drie stemmingen de volstrekte meerderheid, d.i. de helft van de stemmen plus één, behaalt, wordt als Laureaat voorgedragen. Indien geen enkele kandidaat bij de derde stemming een dergelijke meerderheid behaalt, wordt overgegaan tot een vierde en laatste stemming, waarbij de betrekkelijke meerderheid voor een regelmatige voordracht voldoende wordt geacht.

Ingeval van een ex aequo voorstel bij deze vierde stemronde, wordt een nieuwe stemronde gehouden, waarbij uitsluitend rekening wordt gehouden met de kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.  Mocht  nog geen meerderheid worden verkregen, is de stem van de voorzitter van de jury doorslaggevend.

Geen van de aanwezige leden mag zich aan de stemming onttrekken.

Artikel 10

De jury vergadert te Brussel bij voorkeur in de maand april en stelt de laureaat van de Prijs voor aan de raad van bestuur.

Artikel 11

De leden van de jury ontvangen een vergoeding, waarvan het bedrag door het Bureau wordt bepaald. Bovendien staat de Francqui-Stichting in voor hun reis- en verblijfkosten in België.

Artikel 12

De raad van bestuur beslist over de toekenning van de Francqui-Prijs in ten hoogste drie stembeurten en met een tweederde meerderheid van de aanwezige of de vertegenwoordigde leden.

De stemming is geheim.  Ten minste 12 leden van de raad van bestuur moeten aan de stemming deelnemen.

De beslissing van de raad van bestuur wordt ten laatste in de loop van de maand juli bekendgemaakt.

Artikel 13

Het bedrag van een niet toegekende Prijs keert naar het patrimonium van de Stichting terug.

Artikel 14

De voordrachten, verslagen en voorstellen die betrekking hebben op de toekenning van de Francqui-Prijs mogen niet bekend  worden gemaakt.

De jury zal evenwel een beknopt verslag opstellen met de motivering van zijn keuze. Dat verslag kan door de Francqui-Stichting aan de pers worden meegedeeld. De namen van de overige kandidaten worden niet kenbaar gemaakt.

________________________________________________________________________

(1) De kandidaturen van degenen die deze leeftijdsgrens van 50 jaar bereiken op 1 januari van het jaar van de uitreiking van de Prijs, komen in aanmerking.
(2) In principe dient deze instelling die geen winstgevend doel heeft (universiteit, instituut of eenheid) in België gevestigd te zijn.