Reglement

Artikel 1

De Francqui-Stichting kan Belgische of buitenlandse geleerden uitnodigen voor een verblijf aan Belgische universiteiten, om er te onderwijzen en om deel te nemen aan het wetenschappelijke leven van de Instelling. De Raad van Bestuur beslist elk jaar over het aantal uit te nodigen geleerden.

Artikel 2

De dotaties, die hiervoor worden toegekend dragen de naam « Francqui-Leerstoelen ». Wanneer het gaat om de uitnodiging van Belgische geleerden, die zullen onderwijzen aan een andere Belgische universiteit, dan die waaraan zij zelf verbonden zijn, spreekt men van « Francqui Leerstoelen ».

Twee of meer bij wet opgerichte Belgische universiteiten kunnen gezamenlijk de uitnodiging voorstellen van een buitenlandse geleerde. Deze kan dan een « International Francqui Professor » bekleden. Eén van de uitnodigende universiteiten, neemt de administratieve afhandeling van die uitnodiging op zich en wordt « onthaalinstelling » genoemd.

Artikel 3

De Francqui-Stichting verzoekt de universiteiten hem binnen de gestelde tijd met redenen omklede voorstellen te doen.

Artikel 4

De Raad van Bestuur duidt de titularissen van de Leerstoelen aan.

Artikel 5

Het onderwerp van het onderwijs of van de werkzaamheden wordt door de titularissen van de Leerstoelen bepaald, in verstandhouding met de Instelling waarbij ze te gast zullen zijn.

De cursussen bestaan essentieel in de uiteenzetting van werkzaamheden betreffende originele navorsing, met uitsluiting van beroepsonderwijs, of van vulgarisatie.

De titularissen van een Leerstoel bepalen zelf de taal waarin zij hun onderwijs zullen verstrekken.

Artikel 6

De duur van het verstrekte onderwijs binnen het kader van een « Francqui-Leerstoel » mag niet korter zijn dan een maand. De « International Francqui Professor » Leerstoelen veronderstellen een ononderbroken verblijf van drie tot zes maanden, aan één of meer Belgische universiteiten. De titularis van de Leerstoel neemt actief deel aan het wetenschappelijk leven van de universiteiten die hem/haar hebben uitgenodigd.

Artikel 7

De Francqui-Stichting bepaalt de bezoldiging van de titularissen van een « Francqui-Leerstoel ».

Het honorarium van de titularis bedraagt 6.000 euro.

Voor de Belgen wordt het honorarium door de Stichting rechtstreeks uitbetaald aan de titularis van de Leerstoel. Hiervan wordt een voorheffing afgehouden van 37.35 %, die door onze zorgen wordt doorgestort aan het Ministerie van Financiën. Het secretariaat van de Stichting dient daartoe te beschikken over het privé-adres van de bekleder van de Leerstoel, het nummer van zijn/haar bankrekening (met de naam op dewelke deze rekening werd geopend, indien verschillend van de naam de bekleder van de Leerstoel), en over het nationaal nummer van de titularis.

De honoraria voor de buitenlanders zal overgemaakt worden aan de Instelling, die ze dan zal storten op de rekening van de titularis. In geen geval mogen er administratieve kosten geheven worden door de Instelling en de Stichting zal niet bijdragen tot andere kosten. Het secretariaat van de Stichting dient daartoe te beschikken over het bankrekening nummer van de Instelling.

De Belgische Instellingen voor hoger onderwijs en voor onderzoek waaraan de titularissen van een « Francqui-Leerstoel » regelmatig verbonden zouden zijn, verbinden er zich toe aan deze laatsten geregeld hun wedde te blijven uitkeren, ook tijdens de uitvoering van het hun door de Stichting toegekende mandaat.

Artikel 8

De bij artikel 1 bedoelde Instelling stellen de titularissen van de Leerstoelen de lokalen ter beschikking die nodig zijn voor het vervullen van hun opdracht en eventueel voor het voortzetten van hun persoonlijk onderzoek.

Zij bepalen de voorwaarden waaronder de lessen en werkzaamheden mogen worden bijgewoond en verstrekken aan de toehoorders eventueel getuigschriften voor het geregeld bijwonen van de leergangen.

Artikel 9

De universiteiten die samen een « International Francqui Professor » Leerstoel inrichten stellen vooraf aan de Stichting een programma voor, dat het verblijf van de titularis omschrijft, alsmede een budgettaire raming van zijn verblijf. Dat programma moet in een interuniversitair onderwijs voorzien, binnen het vakgebied van de titularis van de Leerstoel. Daarbij zal deze aangemoedigd worden om tijdens zijn/haar verblijf, een interuniversitair symposium in te richten in het kader van zijn wetenschappelijke discipline. De Raad van Bestuur keurt dit programma en dit budget goed, als voorwaarde voor toekenning van de betrokken Leerstoel.

Artikel 10

Behoudens bijzondere redenen, verblijven de Buitenlandse titularissen van een Leerstoel in de stad waarin de Belgische Universiteit gevestigd is die instaat voor de organisatie van hun verblijf. Nochtans kan worden beslist dat dit verblijf zou gespreid worden over meer steden waar de zetel van een der deelnemende Universiteiten is gevestigd.

Verschillende bepalingen 

Artikel 11

Behalve wat betreft de Laureaat van de Francqui-Prijs, die een Belg dient te zijn, worden voor de toepassing van dit reglement met Belgen gelijkgeteld, de buitenlanders die regelmatig sinds ten minste vijf jaar belast zijn met een onderwijs- of onderzoeksopdracht aan een Belgische Instelling.

Artikel 12

Het staat de Raad van Bestuur vrij, naar eigen goeddunken, toelagen te verlenen voor elke aangelegenheid met betrekking tot de ontwikkeling van het hoger onderwijs of van het wetenschappelijk onderzoek in België.

Artikel 13

Nieuwe initiatieven kunnen door de Raad van Bestuur worden ondernomen in overeenstemming met de doelstellingen van de Francqui-Stichting, zonder wijziging van dit reglement.