Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Stichting

De oprichting

In 1932, beslisten Emile Francqui en Herbert Hoover samen tot de oprichting van een Stichting, waaraan zij een belangrijk kapitaal toevertrouwden. Deze Stichting was bedoeld om « de ontwikkeling van het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen ».  Het was Herbert Hoover die erop aandrong dat deze Stichting de naam zou dragen van Emile Francqui om op die wijze de herinnering te laten voortduren aan de man die zoveel voor zijn land en voor de wetenschap gedaan had.

De Francqui-Stichting werd opgericht door een Koninklijk Besluit van 25 februari 1932, als Stichting van Openbaar Nut.

Het doel

Het doel van de Francqui-Stichting bestaat erin het prestige van de onbaatzuchtige fundamentele navorsing aan te moedigen. Hiertoe verleent zij aan onze wetenschapsmensen een onbetwistbare morele steun. De statuten vermelden duidelijk dat haar objectief erin bestaat « de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen ».  Impliciet houdt dit ook in dat de interuniversitaire samenwerking wordt aangemoedigd.

Om dit objectief waar te maken werkt de Francqui-Stichting rond vier grote initiatieven :

1. De Francqui-Prijs is bedoeld om de verdienste van een jonge Belgische geleerde te erkennen. De Prijs vertegenwoordigt een belangrijk financieel bedrag, maar heeft daarbij ook een onweerlegbaar prestige, dat wordt onderstreept door de uitreiking van de Prijs door de Koning zelf.  

2. De Francqui-Leerstoelen : elke Universiteit mag jaarlijks aan de Stichting voorstellen, één of meerdere cycli van voordrachten in te richten over een bepaald onderwerp. De Francqui-Stichting zal een Belgische hoogleraar on Buitenlandse Hoogleraar uitnodigen die deze Leerstoel zal bezetten, en een onderwijscyclus van het hoogste niveau in zijn vakgebied zal organiseren.  Deze Leerstoelen hebben daarbij het voordeel dat zij uitwisselingen tussen Belgische Universiteiten aanmoedigen.  De inaugurale les van een dergelijke cyclus is meestal de gelegenheid om al de personaliteiten van het betrokken vakgebied bijeen te brengen en om deze samenwerking te onderstrepen.

3. De International Francqui Professor Leerstoelen : De mogelijkheid bestaat om elk jaar buitenlandse geleerden uit te nodigen voor een verblijf van drie tot zes maanden (« Sabbatical »).  Deze Leerstoelen worden als volgt verdeeld : één voor de Exacte Wetenschappen (wiskunde, natuurkunde, scheikunde en aanverwanten); één voor de Humane Wetenschappen (literatuur, filosofie, kunst en aanverwanten) en één voor de Biologische en Medische Wetenschappen.  Deze Leerstoelen moeten door twee of meer Universiteiten worden aangevraagd.  De bekleder van dergelijke Leerstoel verblijft aan één ervan, maar verdeelt zijn activiteit over meerdere instellingen.

Dit moet toelaten de wetenschappelijke samenwerking met het buitenland te versterken, en de horizonten van onze jonge universitaire medewerkers te verruimen.

4. De Francqui-Stichting werkt, samen met de « Belgian American Educational Foundation, Inc. (B.A.E.F.) », in het programma van studiebeurzen voor jonge Belgen die zich willen vervolmaken door een verblijf aan een Amerikaanse universiteit. De Stichting verschaft de nodige middelen voor één jaar. 


* * *