Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Statuten

ARTIKEL 1
De Stichting van openbaar nut, opgericht bij koninklijk besluit van 25 februari 1932 (bijlage Belgisch Staatsblad 27 februari 1932) waarvan de statuten gewijzigd werden bij de koninklijke besluiten van 26 juli 1965 (bijlage Belgisch Staatsblad 2 september 1965), van 4 maart 1969 (bijlage Belgisch Staatsblad 10 april 1969) en van 13 december 1985 (bijlage Belgisch Staatsblad 26 februari 1986), wordt genoemd Francqui-Stichting.

De stichter Emile Francqui is op 25 juni 1863 geboren en is op 18 november 1935 overleden.

ARTIKEL 2
De Francqui-Stichting  heeft tot doel de ontwikkeling van het hoger onderwijs en van het wetenschappelijk onderzoek in België te bevorderen.

De Stichting ondersteunt geen enkele filosofische of politieke doctrine.

Zij maakt tussen wetenschappers en navorsers geen enkel onderscheid wegens hun geloof, opvattingen, moedertaal of wetenschappelijke instelling waaraan zij eventueel verbonden zijn.

Om deze doelstellingen te verwezenlijken werkt de Stichting volgens vier belangrijke hoofdlijnen en verwezenlijkt, onder meer, de volgende activiteiten:

–   De Francqui-Prijs : bekroont de verdiensten van een jonge wetenschapper, al dan niet Belg.  De voorwaarden betreffende de ontvankelijkheid van de kandidaturen zijn in een reglement bepaald.

– De Belgische Francqui-Leerstoelen: elke Universiteit kan voorstellen doen om cyclussen van voordrachten in te richten

– De interuniversitaire buitenlandse Francqui-Leerstoelen: de mogelijkheid bestaat om ieder jaar enkele buitenlandse wetenschappers voor een verblijf in België uit te nodigen

– De Francqui-Stichting werkt samen met de “Belgian American Educational Foundation Inc.” aan  het programma van studiebeurzen voor jonge Belgen die gedurende een verblijf aan een Amerikaanse universiteit zich  wensen bij te scholen.

De Stichting richt bovendien symposia in om de wetenschappelijke uitstraling van de Laureaat van de prijs te verzekeren.

ARTIKEL 3
De zetel is te 1000 Brussel, Egmontstraat 11 gevestigd. Hij is gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De zetel kan naar elke gemeente binnen voornoemd arrondissement verplaatst worden bij beslissing van de raad van bestuur, die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad wordt gepubliceerd en die binnen de maand aan de Federale Overheidsdienst Justitie wordt medegedeeld.

ARTIKEL 4
De Francqui-Stichting wordt bestuurd en vertegenwoordigd door een raad van bestuur die uit minimum drie en uit maximum twintig leden bestaat.

Bij vacature van een mandaat van bestuurder, wordt de opvolger bij coöptatie aangeduid; hij beëindigt het mandaat van degene die hij vervangt.

Zolang de “Belgian American Educational Foundation Inc.” (BAEF) haar huidige structuur behoudt, heeft de BAEF-Stichting het recht, mits raadpleging van de Voorzitter van de Francqui-Stichting, om de namen van drie bestuursleden van de Francqui-Stichting te suggereren als vertegenwoordigers van de BAEF.

Artikel 5
Het mandaat van bestuurder duurt vijf jaar en is hernieuwbaar, behalve voor de bestuurders die op het ogenblik van de hernieuwing de leeftijd van 75 jaar hebben bereikt.

Ten uitzonderlijke titel mag de verlenging van een bestuurdersmandaat boven deze leeftijdsbeperking toegekend worden door de raad van bestuur.

De taak van bestuurder eindigt bij het verstrijken van de termijn waarvoor de taak was toegekend, bij ontslag, afzetting, onbekwaamverklaring, het plaatsen onder voorlopig bewind of bij overlijden.

Een bestuurder wordt afgezet bij meerderheid van stemmen van de aanwezige bestuurders. De meerderheid van de bestuurders moet aanwezig zijn. De betrokken bestuurder neemt geen deel aan de beraadslaging, maar kan gehoord te worden.          

In geval van belangenconflict zal de betrokken bestuurder de andere bestuurders op de hoogte brengen vooraleer de raad van bestuur een beslissing treft. Hij neemt geen deel aan de beraadslaging van de raad, noch aan de stemmingen over deze beslissing. Zijn gemotiveerde verklaring wordt aan het proces-verbaal van deze vergadering gehecht.

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het uitoefenen van een leidende functie aan een Belgische Universiteit.

ARTIKEL 6
De raad van bestuur beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en beschikking, die de Stichting aanbelangen, te verrichten. De raad kan, onder meer, overeenkomsten, dadingen en compromissen sluiten; roerende en onroerende goederen vervreemden, verwerven of ruilen; waarden beheren, vervreemden of wederbeleggen; huren of  verhuren; schenkingen en legaten ontvangen mits goedkeuring van de regering; kapitalen, opbrengsten en inkomsten beleggen; leningen afsluiten en de voorwaarden ervan bepalen; hypotheken vestigen en aanvaarden met of zonder de clausule van dadelijke uitvoerbaarheid en andere waarborgen; afstand doen, afzien van zakelijke of persoonlijke rechten; voor of na betaling, opheffing verlenen van de bevoorrechte of de hypothecaire inschrijvingen, overschrijvingen, beslagen, verzetten of andere beletsels; de hypotheekbewaarder ontslaan van de ambtshalve te nemen inschrijving; rechtsgedingen voeren zowel als eiseres of als verweerster.

Deze opsomming is verklarend en niet limitatief.

ARTIKEL 7
De raad van bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter en twee ondervoorzitters.

ARTIKEL 8
De voorzitter en de ondervoorzitters vormen het bureau.

Dit college kan uitgebreid worden door toevoeging van een door het college  gekozen gedelegeerd-bestuurder en van andere leden van de raad van bestuur.

Het bureau onderzoekt en onderwerpt aan de raad van bestuur alle kwesties die bij de raad aanhangig moeten worden gemaakt. Het stelt de dagorde op  voor de vergaderingen van de raad. Het waakt over de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. Het benoemt het administratief personeel.

De beslissingen van het bureau worden collegiaal getroffen.

ARTIKEL 9 
De voorzitter roept de raad van bestuur en het bureau bijeen en zit deze voor.

In de oproepingsbrieven wordt de dagorde vermeld.

Indien het bureau niet kan bijeenkomen, nemen de voorzitter en de ondervoorzitters, in college, alle dringende maatregelen, mits ze bij de raad  aanhangig te maken op de eerstvolgende vergadering.

Bij verhindering van de voorzitter, oefent een van de ondervoorzitters al de taken van het voorzitterschap uit.

Een gedelegeerd-bestuurder, gekozen onder de bestuurders, is belast met het dagelijks bestuur van de Stichting. De raad van bestuur beslist bij meerderheid van stemmen van de aanwezigen of van de vertegenwoordigde leden over de benoeming, de  afzetting en de beëindiging van de taken van de gedelegeerd-bestuurder. Deze legt aan de raad van bestuur verantwoording af over de uitvoering van zijn opdracht. De gedelegeerd- bestuurder handelt alleen in de uitoefening van zijn taak van dagelijks bestuur

De gedelegeerd-bestuurder vertegenwoordigd de Francqui-Stichting overeenkomstig de artikelen 34, §4 en 35 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zorgt de gedelegeerd-bestuurder voor de vertegenwoordiging van de Francqui-Stichting.

De Raad van Bestuur kan na overleg beslissen een bezoldiging toe te kennen aan de Gedelegeerd-Bestuurder in het kader van zijn functie.

ARTIKEL 10
Alle stukken die betrekking hebben op zaken die aan de raad voorgelegd worden, liggen op de zetel van de Stichting en zijn ter beschikking van de leden vanaf de dag van de verzending tot bijeenroeping van de raad.

ARTIKEL 11
De beslissingen van de raad worden bij meerderheid van stemmen getroffen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

De bestuurder die verhinderd of afwezig is, kan, schriftelijk, een andere bestuurder machtigen om hem op een vergadering van de raad te vertegenwoordigen, zonder nochtans dat de gemachtigde meer dan een bestuurder kan vertegenwoordigen.

ARTIKEL 12
De beraadslagingen van de raad worden opgetekend in een proces-verbaal en ondertekend door de voorzitter en de gedelegeerd-bestuurder of door de voorzitter en een van de ondervoorzitters of nog door een van de ondervoorzitters en de gedelegeerd-bestuurder. Deze notulen worden in een bijzonder register ingeschreven. De kopieën of uittreksels die voor het gerecht of elders over te leggen zijn, worden met het oog hierop door twee  leden van de raad van bestuur ondertekend.

ARTIKEL 13
Behoudens bijzondere volmacht, worden alle akten die de Stichting verbinden, andere dan deze van de dagelijkse dienst, ondertekend door de voorzitter of de gedelegeerd-bestuurder, die zich tegenover derden niet moeten rechtvaardigen door een voorafgaande beraadslaging van de raad van bestuur.

De gewone correspondentie en de akten van het dagelijks bestuur, zoals kwijtingen, endossementen en kwijtingen van cheques, evenals ontvangstbewijzen tegenover het beheer van de spoorwegen, de post en telegraaf, kunnen ondertekend worden hetzij door de voorzitter, hetzij door de gedelegeerd-bestuurder, onverminderd de machtigingen die zij  betreffende hun bevoegdheid tot ondertekenen, kunnen verlenen.

ARTIKEL 14
De rechtsvorderingen in naam van de Stichting, zowel als eiseres of als verweerster, worden door de raad van bestuur gevolgd ten verzoeke van de voorzitter of door een bestuurder daartoe door de raad gemachtigd.

ARTIKEL 15
De raad van bestuur maakt ieder jaar ten laatste zes maanden na 31 december, afsluitingsdatum van het boekjaar, de jaarrekening van het voorbije boekjaar op overeenkomstig artikel 37 van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, alsook de begroting van het volgende boekjaar. Na goedkeuring wordt de jaarrekening aan de Federale Overheidsdienst Justitie medegedeeld.

De raad van bestuur duidt voor een hernieuwbare termijn van drie jaar een commissaris gekozen onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, aan. Deze is belast met het nazicht van de rekeningen van de Stichting en met het voorstellen van zijn jaarlijks verslag.

ARTIKEL 16
De statuten van de Stichting kunnen door de raad van bestuur gewijzigd worden.

De beraadslagingen over de voorgestelde statutenwijzigingen worden op de dagorde geplaatst een maand voor het begin van het debat betreffende diezaken.

ARITIKEL 17
De raad kan slechts geldig over de wijzigingen beraadslagen indien ten minste twee derde van de leden van de raad aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Geen wijziging kan worden aangenomen zonder minstens de meerderheid van de stemmen van de in functie zijnde bestuurders.

Geen wijziging is verworven indien zij niet het voorwerp is geweest van twee beraadslagingen waarvan de tweede de eerste bevestigt.

Elke wijziging aan de statuten is slechts van toepassing na goedkeuring bij koninklijk besluit of aanvaarding  door de minister van Justitie of door zijn gemachtigde en na publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

ARTIKEL 18
Bij ontbinding van de Stichting, wat ook de oorzaak ervan moge zijn, beslist de raad van bestuur over de bestemming van het vermogen dat slechts voor een belangeloos doel, aansluitend bij dat van de Stichting, kan aangewend worden.   

ARTIKEL 19
Hetgeen niet is voorzien in deze statuten, zal overeenkomstig de bepalingen van titel II van de wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de wet van 2 mei 2002, betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen worden geregeld.