Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui Onderzoekshoogleraar

(Vroeger benoemd Mandaten van Francqui(Hoofd)Docent of Francqui- Hoogleraar)


Limietdatum van het inbrengen : 15 mei

De Francqui-Stichting kent een mandaat toe van Francqui Onderzoekshoogleraar aan de Universiteit voor een periode van 3 jaar, een periode van 2 jaar, gevolgd door een derde jaar na goedkeuring door de Stichting in de loop van het mandaat. Met dit mandaat geeft de Stichting de mogelijkheid aan een hoogleraar of aan een jonge vorser zich volop te wijden aan het onderzoek, met een verminderde onderwijsopdracht.

1. Het mandaat richt zich tot vorsers, voor wie een vermindering van de onderwijsopdracht een meerwaarde betekent voor de universiteit van de kandidaat; het richt zich, in het bijzonder, tot hoogleraren of jonge vorsers van uitzonderlijk hoog niveau, wiens onderzoek behoort tot een actueel en belangwekkend onderzoeksdomein en wiens wetenschappelijke en internationale uitstraling bijdraagt tot een verhoogd aanzien van de Instelling.

2. De titularis blijft verbonden aan zijn Instelling. De Stichting betaalt de kosten van een plaatsvervanger voor de onderwijsopdracht, met een maximum van 40.000 Euro per jaar. Bij de aanvang van het mandaat vraagt de Stichting een concreet voorstel van hoe het mandaat en de onderwijsopdracht zullen ingevuld worden. De bedragen zullen jaarlijks uitgekeerd worden aan de Universiteit op basis van de werkelijke uitgaven. Het mandaat gaat gepaard met een onderzoekstoelage van 5.000 Euro per jaar voor de titularis. Dit bedrag zal overgemaakt worden bij het begin van ieder academiejaar.

3. De Laureaat draagt de titel van Francqui Onderzoeksprofessor (Francqui research Professor) voor de duur van zijn mandaat.

4. In het voorjaar van dit academiejaar en ten laatste op 15 mei wordt de kandidaat (of kandidaten), geselecteerd door de onderzoeksraad, in samenspraak met de Gedelegeerd-Bestuurder, voorgedragen aan de Francqui-Stichting. Het dossier moet een duidelijke motivatie, buitenlandse referentiebrieven en adviezen van experten bevatten. Indien de Universiteit meerdere dossiers voorlegt zal de Stichting zelf een keuze maken. Het dossier, weerhouden door de Stichting, zal dan voorgelegd worden ter benoeming door de Rector van de Universiteit. De Francqui- Stichting behoudt zich het recht om het mandaat niet in te vullen, indien het dossier niet beantwoordt aan de strikte kwaliteitscriteria.  De Stichting zal ook overgaan tot een tussentijdse beoordeling van de Francqui Onderzoeksprofessor in de loop van zijn mandaat. Daarom wordt aan de titularis gevraagd een bondig tussentijds verslag te laten geworden aan de Stichting in januari 2023 met een beschrijving van zijn wetenschappelijke activiteiten.  Op het einde van zijn mandaat zal de titularis ons een volledig verslag laten geworden.  Wij vragen ook een financieel verslag per jaar.

Naast het inbrengen van het dossier aan de Francqui-Stichting moet ook een elektronische versie ingestuurd worden.

Deze aanvragen worden via de bijgevoegde formulier ingediend : Aanvraag formulier