Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Francqui-Leerstoel

Voorstelling

Op voorstel van de Universiteiten, kent de Francqui-Stichting elk jaar een aantal Francqui-Leerstoelen toe. Deze zijn bedoeld om de uitnodiging mogelijk te maken van een Professor van een andere Belgische Universiteit, voor een reeks van tien lesuren. Deze worden niet gezien als een deel van het gewone onderwijs, maar eerder als een aanvulling.

Het zijn de Universiteiten zelf die de bekleder van een Francqui-Leerstoel uitnodigen.  De Francqui-Stichting betaalt aan de titularis van een Francqui-Leerstoel het honorarium voor deze tien lessen. 

De lessen worden gegeven tijdens het lopende academiejaar. Deze Leerstoelen kunnen niet overdragen worden naar een volgend academiejaar.

Internationalisering van de Francqui-Leerstoel

Elk jaar worden twee Leerstoelen toegekend aan elke volledige Universiteit van ons land.  De Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting heeft onlangs (7 februari 2008) beslist dat één van deze twee mag toevertrouwd worden aan een buitenlandse hoogleraar, die dus verbonden is aan een buitenlandse Instelling (voor praktische redenen liefst een Europese).

Er is geen vastgesteld termijn voor het indienen van aanvragen voor Francqui-Leerstoelen.  Om het vlot verloop van deze Leerstoelen mogelijk te maken, wordt nochtans sterk aangeraden om de aanvragen voor een academiejaar in te dienen voor de aanvang ervan, dus liefst vóór 1 oktober.

* * *

De Francqui-Stichting kent aan de Universitaire Instellingen die geen volledig Universiteit zijn één Francqui-Leerstoel toe.  Voor zoverre het quorum niet overschreden is, deze Leerstoel mag toevertrouwd worden aan een buitenlandse hoogleraar, die dus verbonden is aan een buitenlandse Instelling (voor praktische redenen liefst een Europese).

Daar er een selectie dient te gebeuren, geldt als uiterste datum voor aanvragen : 15 september.

* * *

De Francqui-Leerstoel bestaat, zoals gebruikelijk, uit een tiental college-uren, met inbegrip van de Inaugurale Les ; deze kunnen gespreid worden naar wens.

Het honorarium van de titularis bedraagt € 6.000.

Voor de Belgen wordt het honorarium door de Stichting rechtstreeks uitbetaald aan de titularis van de Leerstoel. Hiervan wordt een voorheffing afgehouden van 37.35 %, die door onze zorgen wordt doorgestort aan het Ministerie van Financiën. Het secretariaat van de Stichting dient daartoe te beschikken over het privé-adres van de bekleder van de Leerstoel, het nummer van zijn/haar bankrekening (met de naam op dewelke deze rekening werd geopend, indien verschillend van de naam de bekleder van de Leerstoel), en over het nationaal nummer van de titularis.

De honoraria voor de buitenlanders zal overgemaakt worden aan de Instelling, die ze dan zal storten op de rekening van de titularis. In geen geval mogen er administratieve kosten geheven worden door de Instelling en de Stichting zal niet bijdragen tot andere kosten. Het secretariaat van de Stichting dient daartoe te beschikken over het bankrekening nummer van de Instelling.

* * *

Zijn vereist voor het dossier

1) een volledig curriculum vitae (geboortedatum, nationaliteit)
2) een lijst van publicaties

Naast het inbrengen van het dossier aan de Francqui-Stichting moet ook een elektronische versie ingestuurd worden.