Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

Buitenlands Postdoctoraal Wetenschappelijk Medewerker

(Stopzetting vanaf 2007)

De bedoelde personen zouden reeds een doctoraat (doctoraat of Ph.D) moeten hebben behaald.  Het zouden ofwel niet-Belgische Wetenschappers moeten zijn die niet aan een Belgische Instelling gewerkt hebben tijdens de laatste vijf jaar, ofwel Belgen die geen enkele binding hebben met een Belgische Instelling (bijvoorbeeld omwille van hun verblijf in het buitenland).

Mandaten van één jaar zouden voorgesteld worden.  Deze Mandaten zouden kunnen verlengd worden.

De Francqui-Stichting zou een Mandaat aanbieden aan elk van de acht Universiteiten aan welke wij op een regelmatige basis Francqui-Leerstoelen toekennen (*). Het zou aan de Rectoren toekomen om binnen hun Universiteit  prioriteiten te stellen.

Wij zouden aan elke betrokken Universiteit voorstellen om ons de volgende gegevens voor te leggen  :

Kostprijs van de bruto wedde (geschat op € 30.000 tot € 35.000) (**)

Werkingsonkosten (gemotiveerd) tot een plafond van € 20.000.

Bijkomende onkosten zoals bijvoorbeeld reisonkosten van de kandidaat.

Er zou aan de Universiteit gevraagd worden om ons de volgende gegevens te verschaffen :

Naam van de kandidaat –huidig adres en curriculum vitae met vermelding van de geboortedatum.

Datum van het bekomen doctoraat, Instelling die het toegekend heeft en titel van de dissertatie.

Onthaaldienst of- laboratorium.

Datum van indiensttreding en dus ook van uitdiensttreding.

Voorstel van budget dat zou rekening houden met de hierboven aangegeven bedragen.

Er zou gevraagd worden aan de houder van het Mandaat om zich voor te stellen bij zijn/haar aankomst of ten minste de nodige inlichtingen te geven om een snelle kennismaking mogelijk te maken.

* * *

Op het einde van het Mandaat zou een verslag worden gevraagd waarbij hoofdzakelijk de afwikkeling van de wetenschappelijke activiteiten en eventuele publicaties zouden worden vermeld.

Limietdatum voor het inbrengen : 15 december

(*) ULB, VUB, KUL, UCL, UGent, ULg, UA et FUNDP Namur

(**) de bezoldiging die de Universiteit passend vind voor de betrokken persoon