Rue d'Egmontstraat, 11 / B - 1000 Bruxelles
Tel. : +32.2.539.33.94 - Fax : +32.2.537.29.21
E-Mail : francquifoundation@skynet.be
Emile Francqui
Fondation d’Utilité Publique  –  Stichting van Openbaar Nut

International Francqui Professor

 

Elk jaar kent de Francqui-Stichting enkele mandaten toe van International Francqui Professor, die het verblijf van een buitenlandse hoogleraar in België mogelijk maakt, gedurende een ononderbroken periode van drie tot zes maanden. De verdeling van deze mandaten is als volgt : één voor de Exacte Wetenschappen, één voor de Humane Wetenschappen en één voor de Biologische en Medische Wetenschappen.

Aanvragen moeten ingediend worden door minstens twee Belgische Universiteiten, waarvan er één (« Onthaalinstelling ») instaat voor de praktische en administratieve aspecten.

De selectie van deze Leerstoelen gebeurt door de Raad van Bestuur van de Francqui-Stichting. Voorstellen worden daarom ingewacht vóór 15 mei van elk jaar, zodat de beslissing van de Stichting kan worden meegedeeld vóór de aanvang van het zomerverlof. Eens toegekend dienen deze Leerstoelen te worden ingevuld tijdens één van de twee volgende Academiejaren.

De International Francqui Professor Leerstoel richt zich tot onderzoekers van een zeer hoog niveau, met een wereldreputatie, en die nog zeer actief zijn in hun professioneel milieu. In het dossier moet ook het interuniversitaire karakter ondubbelzinnig omschreven worden. Deze Leerstoel heeft als doel hoogleraren aan te trekken, die in andere omstandigheden niet naar België zouden komen. Daarom zullen dossiers van personen uit buurlanden of die reeds in het land vertoeven in geen geval prioritair behandeld worden. Gezien het aantal toegekende Leerstoelen beperkt blijft, wordt een selectie onvermijdelijk.

Van de bekleder van een International Francqui Professor Leerstoel wordt niet verwacht dat hij/zij een bepaald aantal voordrachten of lessen zou geven. Het is ook niet de bedoeling om deze persoon in te schakelen in het gewone onderwijs. Er wordt wel verwacht dat de bekleder van dergelijke Leerstoel contact zou opnemen met de personen die zich bezighouden met zijn/haar specialiteit aan alle Belgische Universiteiten, en die personen regelmatig zou ontmoeten (« Class of Excellence »).

De taak van de titularis van de International Francqui Professor Leerstoel omvat :

1) een Inaugurale Les.
2) een actieve deelname aan het wetenschappelijk programma van de betrokken groepen.
3) een bijdrage aan de vorming van jonge wetenschappers door contacten,seminaries en lezingen (« Class fo excellence »).
4) een mini-eindsymposium (met tussenkomst van de Francqui-Stichting).

Aan de titularis van de International Francqui Professor Leerstoel zal de Francqui medaille worden overhandigd.  De datum hiervoor moet daarom vastgelegd worden in samenspraak met de gedelegeerd bestuurder van de Francqui-Stichting.

Aan het einde van dergelijk mandaat worden een activiteitenverslag en een eindafrekening opgevraagd, waarna het saldo van het toegekende budget zal worden vereffend.

 

Een dossier indienen

Uiterste datum voor het indienen van dossiers : 15 mei.

Zijn vereist voor het dossier :

1) Ingevuld en getekend aanvraagformulier;
2) het curriculum vitae van de kandidaat;
3) en Voorstel van Budget.

De Francqui-Stichting moet een elektronische EN papieren versie van het dossier ontvangen.